Vedtægter

Naturhistorisk forening NyborgVedtægter for

Naturhistorisk Forening Nyborg

20161.Foreningens navn og formål.

Foreningens navn er Naturhistorisk Forening Nyborg.

Foreningens formål er at fremme interessen for naturen gennem ekskursioner og eventuelt ved at arrangere foredrag eller andet i forbindelse hermed.


2.Medlemmer.

Enhver naturhistorisk interesseret over 12 år kan optages som medlem mod at betale kontingent for det løbende regnskabsår. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen. En eksklusion skal vedtages af nærmest følgende generalforsamling.


3.Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes en gang om året senest i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

1.   Valg af dirigent

2.   Beretning om det forløbne års aktiviteter

3.   Regnskab

4.   Indkomne forslag

5.   Fastlæggelse af næste års kontingent

6.   Valg af bestyrelse

7.   Valg af bilagskontrollant og af en suppleant

8.   Eventuelt


Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal skriftligt afleveres til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Ekstraordinær generalforsamling indvarsles og afholdes efter samme regler som den ordinære, når bestyrelsen finder det påkrævet eller senest 3 uger efter, at mindst 10 medlemmer har afleveret skriftlig anmodning herom til bestyrelsen.


Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.


Der skal udarbejdes referat af generalforsamlingerne.4.Bestyrelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Der afgår tre hvert år. Genvalg kan finde sted.

Foreningen tegnes i økonomiske henseender af formanden og kassereren i fællesskab. Formanden kan bemyndige kassereren til at afholde udgifter på foreningens vegne.

Der indkaldes til bestyrelsesmøde, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne.


5.Hæftelse.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


6.Regnskabsår.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af den bilagskontrollant, der er valgt af generalforsamlingen.


7.Kontingent.

Kontingentet er et årlig husstandskontingent, som vedtages af generalforsamlingen. Kontingentet betales forud for et år ad gangen. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevilge et medlem kontingentfrihed. Ikke betalt kontingent to år medfører automatisk udmeldelse af foreningen.


8.Vedtægtsændringer og foreningens opløsning.

Foreningens opløsning kan kun vedtages på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste skal varsles mindst en måned før. Bestyrelsen afvikler foreningens aktiver i overensstemmelse med foreningens formål.Foreningen blev stiftet på stiftende generalforsamling 24.8.1958.

Vedtægterne er ændret på generalforsamlingerne i 2004, 2012 og 2016D._________________

Bestyrelsen.                                                                                      Dirigent.

r