Generalforsamling

Naturhistorisk forening Nyborg

Referat af generalforsamling den 22. februar 2018


For første gang holdt vi vores generalforsamling i Anders Draghes Gård. Vi kunne lige ak-kurat være der.

Preben Petersen bød velkommen til 36 medlemmer og gik straks over til første punkt på dagsordenen.

Valg af dirigent

Steen Schønnemann blev valgt til aftenens dirigent og startede med at konstatere, at general-forsamlingen var lovligt indvarslet, hvorefter han gav ordet til Søren Aagesen.

Beretning om det forløbne års aktiviteter

Søren berettede kort om det forløbne år. Han takkede for et rigtigt godt år med fint fremmø-de til de arrangementer, der blev gennemført, og takkede ligeledes for et godt samarbejde i bestyrelsen. Til- og afgang af medlemmer opvejer næsten hinanden.

Som sædvanlig suppleredes Sørens beretning af dejlige billeder fra vores ture, kommenteret af arrangørerne. Denne gang var der usædvanligt mange billeder med regntøj og vådt hår!

Beretningen blev godkendt. Årsberetningen medsendes referatet.

Regnskab

Carsten Pihl gennemgik det omdelte regnskab, der igen viser et pænt overskud på trods af brug af naturvejledere til vores arrangementer. Regnskabet blev godkendt.


Indkomne forslag

Ingen.


Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 150 kr. godkendtes.


Valg af bestyrelse

Preben Petersen, Tove Jensen og Elsebeth Hansen var på valg og blev genvalgt.

Bestyrelsen ser således ud:

Søren Aagesen, formand

Preben Petersen

Tove Jensen

Elsebeth Hansen

Carsten Pihl, kasserer

Per Aagesen


Valg af bilagskontrollant

Kaj Alsing-Børgesen ønskede ikke genvalg. Valgt blev Bent Rasmussen.


Eventuelt

Søren gennemgik et skema over bestyrelsens forslag til ture i næste sæson. Desuden blev forslag fra forsamlingen gennemgået. De ønskede ture blev valgt ved håndsoprækning.

Det redigerede skema over turene medsendes.

Steen afsluttede hermed selve generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.


Aftenen sluttede med en dejlig kop kaffe eller te med boller og lagkager, hvor Søren sluttede med at takke for en god aften og et godt fremmøde.

En god generalforsamling med mange positive tilkendegivelser.

Nyborg, den 27. februar 2018

Elsebeth Hansen