Forside

Naturhistorisk forening Nyborg


Naturhistorisk forening Nyborg

Foreningen tilbyder ture for alle med interesse for den natur, der omgiver os.

Læs mere her.

Kontingentet er kun 150 kr. årligt for en husstand.

kontakt: Søren Aagesen tlf.21754850,

mail: snaagesen@hotmail.com

Tur til Skjern Enge og Filsø i Vestjylland torsdag den 10. oktober. 


Mødested: P-pladsen ved Vestervold. Kongens Bastionsvej 2, kl. 8:00

Tilmelding: Senest d. 30 september.


Gerne som svar på denne mail eller til:

Turledere: Carsten Pihl. Tlf. 41410482

og Søren Aagesen. Tlf. 21754850


Program:

1. Besøg ved Skjern Enge. Vi kører fra Nyborg kl. 8.00 og direkte til Skjern Enge. Kort ophold ved Lønborg Kirke med udsigt over Skjern Enge og videre til Fugletårn, hvor vi drikker kaffe og ser på, hvad, der i denne dag kommer forbi. Herfra kører vi til Fil Sø og spiser frokost ved 12. tiden.
2. Rundtur i bil ved Filsø – Danmarks nye sø; Guidet tur ved Filsø med Merete Vigen, med fokus på det historiske naturgenopretningsprojekt der i 2012 genskabte Filsø. Få søens historie fra oldtid til nutid, oplev områdets flora og fauna og det storslåede landskab omkring Filsø med klithede og plantager. Vi besøger De Tilsandede Ege og turen afsluttes med muligheden for at se krondyr fra Petersholm Fugletårn.


Turen foregår i privatbiler med flere stop undervejs. Husk: Drikkevarer, madpakke og Kaffe/te. Følg vejrudsigten og klæd jer på efter det. Tag tillige kikkert med.


Vi forventer, at vi er hjemme ved 18 tiden. For kørslen i private biler betales 200 kr.


Der er tilmelding til turen, og vi vil meget gerne høre fra de af jer, der kan stille bil til rådighed. Foreningen betaler guide.

Der skal ikke vandres på denne tur. Vi glæder os til at se mange af jer.

Manger hilsner turlederne Carsten og SørenSkjern Enge:
Få danske naturområder har gennemgået så dramatiske forandringer inden for de sidste 100 år som Skjern
Ådal. I 1960’erne blev åen rettet ud for at skabe frugtbar landbrugsjord, og godt 30 år senere blev
danmarkshistoriens største naturgenopretning gennemført for at føre åen tilbage til sit naturlige løb. Ådalen
er i dag udpeget som Natura 2000 område på grund af sin store betydning for en række sjældne og
beskyttelseskrævende plante- og dyrearter.
Se mere: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/skjern-aadal/sevaerdigheder/
Filsø med Naturhistorisk Forening i 2012
Fil Sø: Filsø er et 2320ha stort naturområde ved Jyllands vestkyst mellem Ringkøbing Fjord og Vadehavet.
I stenalderen var Filsø en stor fjord eller bugt ved Vesterhavet, indtil kysten blev lukket ved oddedannelse og
sandflugt. Søen blev fersk og vandstanden steg. Søen nåede et areal på ca. 3000ha og var dengang
Danmarks næststørste sø efter Arresø. Udtørringen af Filsø begyndte i 1852, da vandstanden blev sænket
med ca. 3m. Størstedelen af søbunden blev herefter til enge, der blev brugt til høslæt. I 1940-47 blev Filsø
endeligt afvandet ved hjælp af diger, grøfter og pumpestationer. Kun to mindre søer blev tilbage: Fidde Sø
og Søvig Sund. I oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond, der påbegyndte et
naturgenopretningsprojekt. Digerne blev fjernet, kanalen blev opfyldt, og pumpestationerne standset. Nye
små fugleøer blev anlagt og Dæmningsvejen, der fører tværs over søen, blev forstærket, så den fortsat kan
bruges af cyklende og gående. De store landbrugsarealer er blevet drastisk reduceret, idet man kun
bibeholder det sydvestligste hjørne, Petersholm, samt Nørreodde på søens østside, til fouragering for gæs
og kronvildt. Allerede i juli 2012 blev vandet lukket ind i den sydlige del, Søndersø, der var fyldt med vand
inden den officielle indvielse af Filsø den 7. oktober 2012. Sidenhen kom også den nordlige del, Mellemsø,
under vand. Søen er nu på 915ha og dermed Danmarks sjette største sø. Omkring søen er der enge, moser
og rørskove. Se mere: www.naturparkvesterhavet.dk/naturpark-vesterhavet/oplevelser/filsoe/
Filsø i 2018


Lokal strandtur tirsdag d. 20.august


Mødested:

P-pladsen ved Vestervold, Kongens Bastionsvej 2, kl. 10.


Turledere Tove Jensen, tlf. 65313615 og 30639436

mail: toje@jensen.mail.dk
Preben Petersen, tlf. 65313600 og 30601602

mail: prebenjonna@turbopost.dk


Denne gang tager vi på en kort biltur til Slipshavn, hvor natur-og kulturguide Tue Skovgård Larsen vil hjælpe os med at sætte navn og historie på nogle af de mange strandsten og tang og smådyr i det lave vand. Tue har waders og net med, og hvis nogle medlemmer har tilsvarende udstyr, opfordrer han dem til at tage det med. Ellers vil det være en god idé at have badesko med, hvis man vil med en tur ud i det lave vand.
Mødestedet har den egenskab, at vi kan se på to meget forskellige strande. Ude over strandvoldene har vi den stenede kyst sydpå, og lige på den anden side har vi bugten ud mod Marinestationen med lavt vand og små sandrevler, hvor vi ofte kan træffe vadefugle som ryler, rødben, regnspover og flere mågearter.
Strandens mange sten har gode historier at fortælle, og vores guide vil hjælpe os med at lære dem at kende. Vi skal høre om de smådyr og snegle, som fiskes op, og ved fælles hjælp sætter vi også navn på nogle af de typiske planter, som vokser på stedet.
Der skal ikke traves langt på denne tur, og alle kan deltage. Vi tager os god tid, så tag gerne formiddagskaffen med og også gerne en kikkert og eventuelle håndbøger af typen ”Hvad finder jeg ”.
Vi glæder os til at se mange af jer på denne tur, hvor vi bliver klogere på, hvad vores lokale natur gemmer på af gode historier. For køreturen i private biler skal der betales 10 kr.Tur til Randbøl Hede og Brandbjerg Sønderskov

Tirsdag den 2. juli 2019


Mødested: Parkeringspladsen ved Vestervold, Kongens Bationsvej 2 kl. 8.30
Transport i private biler. Vi kører ca. 300 km. Det bliver 600 kr. pr bil. Man afregner med chaufføren.
Medbring frokost, vand, kaffe og anden forplejning.

Vi skal gå meget, så husk godt fodtøj.
Pris pr deltager: 100 kr. + transport.
Tilmelding til en af turlederne senest tirsdag den 25. juni.

Vi vil også gerne vide, hvem der vil køre.

Turledere: Tove Jensen: toje@jensen.mail.dk. Tlf. 6531 3615 og 3063 9436

                 Carsten Pihl: tomcat2614@yahoo.dk, tlf. 4141 0482

Vi kører direkte til Randbøl Hede, Naturrum Kirstinelyst, Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøl. Det er porten til oplevelser i området. Her er en udstilling, der fortæller med lyd, tekst og billeder om hedens landskab, natur og kulturhistorie. Her møder vi vores naturvejleder, som tager os med på en to timers tur i udstillingen og på heden.

Vi vender tilbage til Kirstinelyst og spiser vores medbragte frokost på det overdækkede areal ved udstillingsbygningen, hvor der er borde og bænke.

Efter frokost kører vi til Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling.

Her skal vi med en naturvejleder på en times tur i Brandbjerg Sønderskov, som ejes af højskolen. Det er en helt anden natur end først på dagen. Det er naturskov, urørt og meget varieret. Jordbunden veksler mellem sand og ler. I bunden af slugten løber Hørup Bæk. Skoven er frodig og artsrig - både angående planter, svampe og dyr.

Efter turen drikker vi kaffe ved højskolens bålhytte.

Hjemturen begynder med en meget smuk tur ned gennem Grejsdalen til Vejle.

Se mere: https://vejle.dn.dk/naturen-i-vejle/naturfoldere/  https://naturstyrelsen.dk/publikationer/turfoldere/trekantsomraadet/randboel-hede/  


Aftentur til ørne og traner

Tirsdag den 23.april
Mødested: P-pladsen ved Vestervold, Kongens Bastionsvej 2, kl. 18.
Turleder: Preben Petersen, mobil:30601602, fastnet 65313600, mail
prebenjonna@turbopost.dk.


På årets første tur udnytter vi, at det er blevet lyst længe, og vi skal på en tidlig
aftentur møde den naturkyndige Erik Ehmsen, som mange husker fra et medrivende
foredrag om havørne på gymnasiet.
Vi skal mødes med Erik Ehmsens kl. 19 ved Øster Hæsinge forsamlingshus tæt på en
af Fyns første havørnereder. Her tages der stilling til, hvor der denne aften kan være
mest interessante ting at se. Det kunne f.eks. være en tur ind i statsskoven tæt på
Arreskov Sø, hvor flere tranepar har fundet en yngleplads. Her kan måske også være mulighed for at se de første orkideer, og i området er der gode chancer for at se
havørne og mange fuglearter i og omkring søen.
Under alle omstændigheder bliver det ikke kedeligt. Vi husker, hvordan Erik Ehmsen
kunne holde os i ånde med beretninger om nogle af de mange oplevelser, han har
haft med at observere og passe på nogle af landets første havørne.
Turen varer til ca. kl 21.30, så vi kan nå at komme hjem i nogenlunde ordentlig tid.
Tag gerne kaffe med og tøj, som passer til forholdene. Der er blød bund ved søen, så
tag vandrestøvler eller gummistøvler på.
Husk også fotografiapparat og kikkert.
Der er ikke tilmelding til turen, men turlederen vil gerne have en tilbagemelding fra
medlemmer, som vil køre os på denne tur på ca. 100 kilometer ud og hjem.
Da meget afhænger af vejret, er det ikke muligt at melde ud, hvor langt vi kommer
til at gå, men denne tur er nok ikke for meget dårligt gående.
Prisen bliver 50 kr. til dækning af transport.
Gode hilsener og på gensyn ude i det smukke fynske forår.
Foredrag om Invasive arter


Tidspunkt :                 Torsdag d. 7. marts kl. 19.30.

Mødested:                 Anders Draghes Gaard. Nyborg.

Foredragsholder:       Biolog: Martin Køhl Søholm

Tilmelding:                 Senest 3.3 på sms: 21754850 eller svar på denne mail.   


En invasiv art er indenfor biologien en art, der har spredt sig "kunstigt" til et nyt område, hvor den skader de oprindelige arter. Et eksempel er planten Kæmpe-Bjørneklo, der stammer fra Kaukasus og er indført som haveplante i Danmark, hvor den imidlertid også har spredt sig til naturen og derfor bekæmpes, fordi den ødelægger levestederne for den oprindelige flora. Et andet eksempel er den iberiske skovsnegl, der også kaldes en invasiv art.

Vi har bedt Martin Køhl Søholm, der er biolog ved Kerteminde Kommune, komme og fortælle os om dette emne. Han vil bl.a. komme omkring:

Indvandring og indførelse af arter.

Hvornår er en art invasiv?

Definition af begrebet invasive arter.

En række eksempler på såvel planter som dyr

Eksempler på allerede eksisterende og kommende problemer.

Hvordan griber myndighederne ind?  Hvad gør man ved evt. problemer:

Dette er sidste aktivitet fro sæson 2018 og bestyrelsen glæder sig meget til at se rigtig mange af jer.

Der serveres kaffe undervejs, så vi beder jer medbringe kop og tallerken. Pris 25 kr.

Tilmelding senest søndag d. 3.3.  Sms eller mail. 21754850 eller svar på denne mail.